Algemene Voorwaarden

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden van:

 • Totaal Service Twente
 • Spa Service Twente
 • Zwembad Service Twente
 • Kwekkeboomhof 1 Enschede, Netherlands (NL)
 • KVK No: 76548554

 

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • – Totaal service Twente: de gebruiker van de algemene voorwaarden;
 • – Koper: de wederpartij van gebruiker, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf;
 • – Overeenkomst: de overeenkomst tussen gebruiker en koper.

 

Artikel 2 – Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Totaal service Twente en een koper waarop Totaal service Twente deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Totaal service Twente, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van gebruiker en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Totaal service Twente.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Totaal service Twente en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

 

Artikel 3 – Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Totaal service Twente recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door Totaal service Twente gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten en op de website van Totaal service Twente e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW doch exclusief eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit transport- en verzendkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander tenzij uitdrukkelijk op de website van de gebruiker dan wel elders schriftelijk anders wordt vermeld dan wel indien partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen, belastingen, (import)-heffingen, wisselkoersen e.d., is Totaal service Twente gerechtigd de verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door Totaal service Twente en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s exclusief omzetbelasting.
 2. Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van type- of
  scanfouten.
 3. Als op onze prijslijsten of op de orderbevestiging een prijs vermeld staat die niet correct is,
  behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan
  de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk kenbaar te maken en daarbij de geleverde
  goederen retour te zenden.

 

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Totaal service Twente zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Totaal service Twente het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Totaal service Twente aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Totaal service Twente worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Totaal service Twente zijn verstrekt, heeft Totaal service Twente het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Totaal service Twente is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Totaal service Twente is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Totaal service Twente kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Totaal service Twente de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Totaal service Twente of door Totaal service Twente ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van koper of een door koper aangewezen locatie, draagt koper kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.

 

Artikel 6 – Levering

 1. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
 2. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald: door de in ontvangst name van de goederen
 3. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder door de overdracht van de goederen aan die vervoerder, tot aan de levering is de leverancier verantwoordelijk.
 4. Bij verzending door een vervoermiddel van Totaal service Twente: door de aflevering ten huize of aan het magazijn van koper, of op de door de koper aangegeven plaats van aflevering.
 5. De koper draagt het volledige risico voor alle directe en Indirecte scha­de, welke aan of door deze goederen voor de koper of voor derden mochten ontstaan, vanaf het moment dat Totaal service Twente de zaak ten vervoer gegeven heeft.
 6. Verzend- en administratiekosten bedragen € 9,50 excl. btw ongeacht het gewicht binnen Nederland. De pakketten worden verzonden door de PTT Post/DHL. Vanaf € 150,- ex. btw betaalt u geen verzend- en administratiekosten.
  Voor pakketten die worden verzonden naar het buitenland wordt gebruik gemaakt van het pakketten tarief van de DHL. Deze kosten kunt u vinden bij het bekijken van uw artikel in uw winkelwagen.
 7. Leveringstermijn is maximaal 30 dagen.
 8. Indien de levering niet binnen 30 dagen heeft plaatsgevonden, kan de consument voor de levering van de koop af.

 

Artikel 7 – Onderzoek, reclames

 • Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
 • Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Totaal service Twente te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden gemeld.
 • Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Totaal service Twente op de wijze zoals door Totaal service Twente aangegeven.

 

Artikel 8- Vergoedingen, prijs en kosten

 1. Indien Totaal service Twente met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de Totaal service Twente niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Totaal service Twente mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten verpakkingsmateriaal.
 3. De door Totaal service Twente gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 9 – Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Totaal service Twente zal de koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Totaal service Twente koper hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Totaal service Twente daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Totaal service Twente geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 10 – Betaling

 1. Bij bestellingen via onze internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
  1.1 Contante betaling
  1.2 iDeal betaling

          1.3 PayPal betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Totaal service Twente aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van Totaal service Twente op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Totaal service Twente heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Totaal service Twente kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Totaal service Twente kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 2. Indien derdenbeslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht Totaal service Twente zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 3. De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.
 4. Door Totaal service Twente geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
 5. Voor het geval dat Totaal service Twente zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Totaal service Twente of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 12 – Garantie

 1. Totaal service Twente garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
 2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Totaal service Twente.
 3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Totaal service Twente de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van Totaal service Twente, vervangen of zorg dragen voor herstel. In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan gebruiker te retourneren en de eigendom aan Totaal service Twente te verschaffen. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Totaal service Twente, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
 5. Indien de door Totaal service Twente verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt.

 

Artikel 13 – Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 100,00.
 2. Indien gebruiker hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor rekening van de koper.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper.
 4. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding

 1. -Totaal service Twente is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
 2. -Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
 3. -Na het sluiten van de overeenkomst Totaal service Twente ter kennis gekomen        omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
 4. – koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 5. -Voorts is Totaal service Twente bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 6. -Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Totaal service Twente op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Totaal service Twente de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. -Totaal service Twente behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 15- Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Totaal service Twente aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
 2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Totaal service Twente het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op koper te verhalen.

 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid

 1. Indien door Totaal service Twente geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Totaal service Twente jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.
 2. Indien Totaal service Twente aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal € 500 euro. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Totaal service Twente in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

            Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Totaal Service Twente aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Totaal service Twente toegerekend kan worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Totaal service Twente is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Totaal service Twente of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 17 – Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 – Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Totaal service Twente invloed kan uitoefenen, doch waardoor Totaal service Twente niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Totaal service Twente worden daaronder begrepen.
 3. Totaal service Twente heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Totaal service Twente zijn verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Totaal service Twente gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 19 – Herroepingsrecht

De koper krijgt 14 kalenderdagen bedenktijd om te bepalen of ze een product terug willen sturen. Dit is het zogenaamde herroepingsrecht. De bedenktijd gaat in op het moment dat de klant het bestelde product ontvangt. Als een klant binnen deze termijn besluit dat hij het gekochte niet wil houden, dan heeft hij 14 kalenderdagen de tijd om het product terug te sturen.

Totaal Service Twente betaalt de kopen terug binnen 14 dagen, als ze gebruik maken van het herroepingsrecht.

LET OP: De koper betaalt voor het terugsturen van het product!

 

Artikel 20 – AVG persoonsgegevens

Vanaf 25 mei 2018 geldt er nieuwe, strengere regelgeving op het gebied van privacy, de zogeheten Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Hieronder vindt u de informatie omtrent hoe Totaal service Twente met uw gegevens omgaat.

 

Persoonsgegevens

Totaal service Twente kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u akkoord bent gegaan met onze algemene leveringsvoorwaarden.

 

Als u bij bestelling akkoord gaat met onze algemene voorwaarden. Geeft u aan dat u akkoord gaat dat Totaal service Twente uw gegevens zal verwerken voor de volgende doeleinden:

 

Facturatie

– Verzending van de bestelde artikelen (Dit houdt in dat wij uw gegevens zorgvuldig verstrekken aan onze vervoerspartners. Zij zullen met uw gegevens zorgvuldig omgaan)

– Nieuwsbrieven en mailingen. Totaal service Twente kan u gegevens ook gebruiken voor nieuwsbrieven en mailingen. Echter zullen wij dit alleen doen als u hier vooraf toestemming heeft gegevens middels onze website. Totaal service Twente biedt u ook te allen tijde de optie om nieuwsbrieven/mailingen van ons naar u als klant stop te zetten.

 

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens

Totaal service Twente verwerkt uw persoonsgegevens om een complete administratie bij te houden die tevens belangrijk is voor de garantievoorwaarden. Ook zullen wij uw gegevens delen met onze vervoerspartners om ervoor te zorgen dat wij de bestelde goederen bij u kunnen afleveren.

 

Wie heeft toegang tot de persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden binnen Totaal service Twente alleen behandeld door de daardoor bevoegde medewerkers. Deze medewerkers zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en deze niet delen met 3e partijen waar dit niet noodzakelijk is.